Seminar

February 22, 2018
09:40 - 10:45

Guest Speaker :

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Topic : Opening Talk: บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการร่วมมือทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

Room : Main stage
February 26, 2018
13:00 - 14:00

Guest Speaker :

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

Topic : ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Room : Main stage
February 27, 2018
13:30 - 14:30

Guest Speaker :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Topic : กิจกรรมจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Room : Mini stage
January 30, 2018
14:00 - 15:00

Guest Speaker :

ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Topic : (Changes in Educational Landscape for Generation Z) การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z

Room : Main stage
February 22, 2018
13:00 - 14:00

Guest Speaker :

 ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ และคณะ

Topic : กว่าจะมาเป็น TCAS : หลักคิดและวิวัฒนาการ

Room : Meeting4
February 19, 2018
13:00 - 15:00

Guest Speaker :

โดยทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Topic : Learning Game Design Workshop เกมเพื่อการเรียนรู้และการประยุคใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ร่วมทดลองเล่นเกมการเรียนรู้ ถอดวิธีคิดและองค์ประกอบการออกแบบ ทำความเข้าใจกระบวนการในการนำเกมไปใช้เพื่อขยายประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

Room : Meeting 5
February 19, 2018
13:15 - 16:00

Guest Speaker :

รายชื่อวิทยากรร่วมเสวนา
1. คุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้แทนบริษัทพัฒนาเมือง (PKCD)
2. คุณประกอบ จ้องจรัสแสง (รองประธาน CCTV Consortium, สวทช)
3. ดร ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล (CAT – LoRaWAN)
4. รศ ดร วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ม.บูรพา
5. รศ ดร เอกชัย สุมาลี สจล.
6. ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร สจล.
7. ผศ ดร พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร สจพ. ดำเนินรายการโดย ผศ ดร วรรณรัช สันติอมรทัต

Topic : พิธีลงนามความร่วมมือ Innovation Hub เรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Innovation Hub MoU Signing Ceremony : Smart City Development) และการเสวนา Innovation Hub Forum: Collaborative Platform for Smart City Innovation

Room : Meeting 6
February 19, 2018
14:00 - 15:00

Guest Speaker :

ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Topic : ระบบหนุนนำครูแบบต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Room : Meeting 4
February 23, 2018
15:30 - 16:00

Guest Speaker :

ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Topic : ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Room : Main Stage
February 19, 2018
15:00 - 16:00

Guest Speaker :

รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

Topic : บทบาทอุดมศึกษาในการขับเคลื่อน STEM Education สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: บทเรียนรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

Hightlight: "การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยติดหล่มที่กระบวนการสอนและการวัดผล เราออกจากหล่มอันเป็นกับดักการศึกษาเพื่อคนไทย 4.0 ได้เมื่อเข้าใจวิจัยในฐานะกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาปัญญาของผู้เรียน ครูต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยใหม่เพื่อทำหน้าที่โค้ชผู้เรียนให้เข้าถึงการสร้างปัญญาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง สะเต็มศึกษาอันเป็นความหวัง Thailand 4.0 ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าครูไม่เข้ากระบวนการ Research-Base Learning โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นผลงานหนึ่งของอุดมศึกษา 8 แห่งที่รวมตัวกันนำการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 80 โรง ใน 18 จังหวัด การบรรยายในหัวข้อนี้จะนำประสบการณ์ 5 ปีของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาอธิบายว่าจำเป็นเพียงไรที่อุดมศึกษษต้องยื่นมือไปช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

Room : Meeting 4
January 30, 2018
15:00 - 16:00

Guest Speaker :

๑. ผศ. ดร. ปริญญา เทวนฤมิตรกุล
๒. รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล
๓. รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

Topic : ปฏิรูปการเรียนรู้ 4.0 ด้วยการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม(Service Learning)

Room : Meeting 5
February 23, 2018
15:15 - 16:00

Guest Speaker :

ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

Topic : ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หัวเว่ย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

Room : Main Stage
January 30, 2018
16:00 - 17:00

Guest Speaker :

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป
ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มจธ.
และ ผู้แทน ม.เอกชน ศ.ชนิตา รักษ์พลเมือง จาก ม.สยาม

Topic : Panel Talks: Sustainable University Network

Room : Main Stage
February 19, 2018
16:00 - 17:00

Guest Speaker :

คุณวีรพล วีระโชติวศิน

Topic : ทำอย่างไรจึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21

Room : Meeting 4
February 19, 2018
16:00 - 17:00

Guest Speaker :

ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

Topic : General Education Transformation for 21st Century Education

Room : Meeting 5
February 19, 2018
16:00 - 17:00

Guest Speaker :

รศ.สุพาดา สิริกุตตา และดร.กัลยกิตต์ กีรติอังกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Topic : แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม สำหรับประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา "กุ้งก้ามแดงพลิกชีวิต เกษตรกรไทย"

Room : Meeting 6
February 19, 2018
16:00 - 18:00

Guest Speaker :

1. คุณโมชิ Shippop (Startup)
2. คุณแพร Fresh Me (SME)
3. ดำเนินรายการโดย อ. สุทธิกร

Topic : "การสร้างนวัตกรรมธุรกิจและการเชื่อมโยงกันของ SME เเละ Startup"

Room : Mini Stage
February 19, 2018
17:00 - 18:00

Guest Speaker :

คุณรัติกร วุฒิกร Club Creative
ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ นักวิจัยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Topic : Social Game Design Seminar

Room : Main Stage
February 22, 2018
17:00 - 18:00

Guest Speaker :

พิธีกร พี่เท่ อารมณ์ดี

Topic : กิจกรรมสนุกสนานกับ TCAS

Room : Meeting5
February 22, 2018
17:00 - 18:00

Guest Speaker :

ดร. วิกรม อาฮูยา

Topic : กิจกรรมทดสอบศักยภาพ ค้นหาตัวเองด้วย AI

Room : Meeting6
February 22, 2018
18:00 - 19:00

Guest Speaker :

ผ.ศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ และคณะ

Topic : ไขข้อข้องใจ TCAS

Room : Main Stage
January 30, 2018
11:00 - 12:00

Guest Speaker :

Dr. Suvit Maesincee

Topic : (Research and Innovation Reformation toward Thailand New Economy) การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย

Room : Main Stage
February 22, 2018
11:00 - 12:00

Guest Speaker :

พิธีกร พี่เท่ อารมณ์ดี

Topic : กิจกรรมสนุกสนานกับ TCAS

Room : Meeting5
February 19, 2018
13:00 - 14:00

Guest Speaker :

ศ.​ดร.​สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.

Topic : บทบาทที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0

Room : Main Stage
February 19, 2018
13:00 - 15:00

Guest Speaker :

ทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Topic : Workshop on Coaching Technique สัมมนาทักษะการโค้ชขั้นพื้นฐานสำหรับครู

ฝึกฝนการรับฟัง และการตั้งคำถามที่ทรงพลังเพื่อกระตุ้นแบะจูงใจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

Room : Meeting 4
February 19, 2018
13:00 - 14:00

Guest Speaker :

ม.สงขลานครินทร์

Topic : การจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Room : Meeting 5
February 19, 2018
13:00 - 15:00

Guest Speaker :

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
2) อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
3) อ.โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์
4) อ.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ

Topic : หัวข้อ สะเต็มศึกษาตามแนวทางโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ตอน “วิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ”

Room : Meeting 6
February 13, 2018
13:30 - 15:30

Guest Speaker :

Topic : การแข่งขันนำเสนอแผนผู้ประกอบการใหม่ Startup Pitching Contest

Room : Mini Stage
January 30, 2018
14:00 - 15:00

Guest Speaker :

Topic : Panel Talks: Industrial Viewpoint on the Expectation on University Graduates (CP, ThaiBrev, Betagro, SCG, Huawei, Toyota, PTT, BBL) มุมมองของภาคอุตสาหกรรมและความคาดหวังต่อบัณฑิตระดับอุดมศึกษา

Room : Main stage
February 19, 2018
14:00 - 15:00

Guest Speaker :

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.)

Topic : อุดมศึกษากับการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน

Room : Meeting 5
February 19, 2018
15:00 - 16:00

Guest Speaker :

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

Topic : TCAS 2018 Forum: ก้าวต่อไปของระบบ TCAS ปรับหรือเปลี่ยนรู้ที่นี่ที่แรก

Room : Main Stage
February 18, 2018
15:00 - 16:00

Guest Speaker :

กษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Stanford เป็นอดีตสมาชิกโครงการ Teach for Thailand สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็น Senior Data Scientist ที่บริษัท SCB Abacus

Topic : "สร้างสรรค์ห้องเรียนสุดล้ำด้วย Open-source Classroom" เทคโนโลยีที่ครู/อาจารย์สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อความสะดวกสบาย ทันสมัยและน่าสนใจ

Room : Meeting 4
February 13, 2018
15:00 - 16:00

Guest Speaker :

1.ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.อาจารย์ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.รศ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 – CIO คือ ใครและมีความสำคัญอย่างไรในองค์กรสมัยใหม่ยุค 4.0
– อะไรคือความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล  เมื่อ เอไอมาทำงานบางส่วนแทนมนุษย์ เมื่อเครื่องจักรเริ่ม ฉลาดและเชื่อมโยง เมื่อโลกมีข้อมูลที่รู้ทุกสิ่ง
– การปรับตัวของการศึกษาไทยเพื่อสร้างบุคคลากรแห่งอนาคต สู่ยุคดิจิทัล สำหรับงานในยี่สิบปีข้างหน้าที่เปลี่ยนไปหรือยังไม่เกิดขึ้น
– ทำไมมหาวิทยาลัยไทยต้องเป็นดิจิทัล และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงรุกแบบ disruptive ที่จะช่วยเปลี่ยนการศึกษาไทยน่าจะเป็นอย่างไร
– มหาวิทยาลัยไทยควรจะทะลายกำแพงมาร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติดิจิทัลอย่างไร

Topic : CIO forum: Digital University

Room : Meeting 5
February 19, 2018
15:00 - 16:00

Guest Speaker :

ผศ.ดร มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ.
ผศ ดร ฮง หมิง คู ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มจธ.
ผศ ดร จินดารัตน์ พิมพ์สมาน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มจธ.
ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม มจธ.

Topic : WiL/WAE กลไกการสร้างคน เพื่อตอบสนองภาคการผลิตสำหรับประเทศไทย 4.0

Room : Meeting 6
February 28, 2018
16:00 - 17:00

Guest Speaker :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ อุบลศรีอุบลศรี ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ไทยแลนด์)

Topic : วิชาเพื่ออนาคตในยุค 4.0

ร่วมสนทนากับพี่ๆ ศิษย์เก่านักเรียนทุนฟุลไบรท์เกี่ยวกับวิชาที่น่าสนใจในยุค 4.0 ที่เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายในอเมริกาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) วิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นต้น พบกับศิษย์เก่านักเรียนทุนฟุลไบรท์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาดังกล่าวในประเทศไทย

Room : Meeting4
February 22, 2018
16:00 - 17:00

Guest Speaker :

พี่เท่ อารมณ์ดี

Topic : กิจกรรมสนุกสนานกับ TCAS

Room : Meeting5
February 19, 2018
16:00 - 18:00

Guest Speaker :

1. คุณจุ้ย (มธ) “Globish Academia”
2. คุณอานนท์ (มธ) “เล่นดินเล่นน้ำ”
3. คุณหยก (มจธ) “InsightEra”
4. คุณบูม (มจธ) “Social Giver” (รอคอนเฟิร์ม)

Topic : "จากนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย สู่การเป็น STARTUP ที่ประสบความสำเร็จ"

Room : Mini Stage