ลงทะเบียนแบบบุคคล
PERSONAL REGISTRATION

Seminar Booking


3 มีนาคม 2561

09:45 - 10:45

Guest Speaker : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Topic : บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

Room : Main Stage

13:00 - 14:00

Guest Speaker : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

Topic : ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน Thailand Roadmap toward Sustainability Development

Room : Main Stage

13:00 - 14:00

Guest Speaker : ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

Topic : กว่าจะมาเป็น TCAS : หลักคิดและวิวัฒนาการ

Room : Meeting 4

13:00 - 15:00

Guest Speaker :

Topic : TU: Learning Game Design Workshop

Room : Meeting 5

13:15 - 16:00

Guest Speaker :
1. คุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้แทนบริษัทพัฒนาเมือง (PKCD)
2. คุณประกอบ จ้องจรัสแสง (รองประธาน CCTV Consortium, สวทช)
3. ดร ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล (CAT – LoRaWAN)
4. รศ ดร วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ม.บูรพา
5. รศ ดร เอกชัย สุมาลี สจล.
6. ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร สจล.
7. ผศ ดร พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร สจพ. ดำเนินรายการโดย ผศ ดร วรรณรัช สันติอมรทัต

Topic : พิธีลงนามความร่วมมือ Innovation Hub: Collaborative Platform for Smart City Innovation

Room : Meeting 6


14:00 - 15:00

Guest Speaker : ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Topic : การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z Changes in Educational Landscape for Generation Z

Room : Main Stage

14:00 - 15:00

Guest Speaker : ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Topic : ระบบหนุนนำครูแบบต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Room : Meeting 415:00 - 15:30

Guest Speaker : ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Topic : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Room : Main stage15:00 -16:00

Guest Speaker : รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

Topic : PSU: บทบาทอุดมศึกษาในการขับเคลื่อน STEM Education สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Room : Meeting 415:00 -16:00

Guest Speaker :
1. รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล
2. รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (KMUTT)

Topic : ปฏิรูปการเรียนรู้ 4.0 (Civic Education/Service Learning Seminar)

Room : Meeting 515:15 - 16:00

Guest Speaker : ศ.นพ.อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Topic : งานแถลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หัวเว่ย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

Room : Main Stage16:00 - 17:00

Guest Speaker :
-รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต, CU, TU,KMUTT:
-ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มจธ.,
-ผู้แทน ม.เอกชน ศ.ชนิตา รักษ์พลเมือง จาก ม.สยาม

Topic : Panel Talks: Sustainable University Network

Room : Main Stage16:00 - 17:00

Guest Speaker : คุณวีรพล วีระโชติวศิน

Topic : ทำอย่างไรจึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21

Room : Meeting 416:00 - 17:00

Guest Speaker : ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

Topic : General Education Transformation for 21st Century Education

Room : Meeting 5

16:00 - 17:00

Guest Speaker : รศ.สุพาดา สิริกุตตา และดร.กัลยกิตต์ กีรติอังกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.สุพาดา สิริกุตตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Topic : แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม สำหรับประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา "กุ้งก้ามแดงพลิกชีวิต เกษตรกรไทย"

Room : Meeting 617:00 - 18:00

Guest Speaker : คุณรัติกร วุฒิกร Club Creative, ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ นักวิจัยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Topic : Social Game Design Seminar

Room : Main Stage

17:00 - 18:00

Guest Speaker : พิธีกร พี่เท่ อารมณ์ดี

Topic : กิจกรรมสนุกสนานกับ TCAS

Room : Meeting 5

17:00 - 18:00

Guest Speaker : ดร. วิกรม อาฮูยา

Topic : กิจกรรมทดสอบศักยภาพ ค้นหาตัวเองด้วย AI

Room : Meeting 6

18:00 - 19:00

Guest Speaker : ผ.ศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ และคณะ

Topic : ไขข้อข้องใจ TCAS

Room : Main Stage


Provided by VarpEvent.com
Copyright © VarpEvent. All Rights Reserved.