REGISTRATION

ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ.

วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5

ลงทะเบียนเข้าชมงาน
(เฉพาะเข้าชมนิทรรศการเท่านั้น)

กรณีไม่เกิน 10 ท่าน

ลงทะเบียนแบบรายบุคคล

กรณีเกิน 10 ท่านขึ้นไป
กรุณาติดต่อ
Email: unixpo2018@gmail.com

REGISTRATION

ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ.

วันที่ 2-4 มีนาคม 2561
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5

ลงทะเบียนเข้าชมงาน
(เฉพาะเข้าชมนิทรรศการเท่านั้น)

กรณีไม่เกิน 10 ท่าน

ลงทะเบียนแบบรายบุคคล

กรณีเกิน 10 ท่านขึ้นไป
กรุณาติดต่อ
Email: unixpo2018@gmail.com