งาน “UNIVERSITYXPO” ครั้งนี้ ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่าน นิทรรศการผลงานทางวิชาการ ทั้ง 10 โซน

โซนที่ 1 : “รอยัล พาวิลเลียน” (ROYAL PAVILION)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงริเริ่มการศึกษาแบบตะวันตกในราชสำนักสยาม, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วประเทศและ การจัดการศึกษานอกระบบและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคคลในชาติอย่างครอบคลุมทุกด้าน  พร้อมชมผลงานภาพวาดพระราชกรณียกิจ 3 พระองค์  จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่าสิบผลงาน

โซนที่ 2 : STEM EDUCATION & 21st CENTURY LEARNING

เรื่องราวของการส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งทักษะใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุด

โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน

การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต การสร้างอาชีพและการเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้

โซนที่ 4 : Social Innovation,Social Enterprise and Entrepreneurship

แสดงถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างและเข้าใจคำว่า Social Innovation รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน

โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem

เรื่องราวของความเชื่อมโยงกันในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมและบริการที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

โซนที่ 6 : SME & Start Up

ต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมชมการแข่งขัน     การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

โซนที่ 7 : Innovation Hubs

โครงการ Innovation Hubs ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทย ที่ไม่สามารถผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ ทุนพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัย และส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่

โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย

เข้าถึง และเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้ว “ปัง” ด้วย AI ผ่านทาง www.mycareer.ai และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง 9 ภูมิภาคในประเทศไทย

โซนที่ 9 : นิทรรศการความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกโครงการเด่นๆ ที่ตอบสนอง 4.0 ได้แก่ โครงการด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีทางการแพทย์  โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลฝังตัว และโครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถ สืบค้นได้ด้วยตัวเอง

โซนที่ 10 : นิทรรศการมหาวิทยาลัยเอกชน

จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับโอกาสทางการศึกษา, ความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ บทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของปทระเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

งาน “UNIVERSITYXPO” ครั้งนี้ ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่าน นิทรรศการผลงานทางวิชาการ ทั้ง 10 โซน

โซนที่ 1 : “รอยัล พาวิลเลียน” (ROYAL PAVILION)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงริเริ่มการศึกษาแบบตะวันตกในราชสำนักสยาม, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วประเทศและ การจัดการศึกษานอกระบบและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคคลในชาติอย่างครอบคลุมทุกด้าน  พร้อมชมผลงานภาพวาดพระราชกรณียกิจ 3 พระองค์  จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่าสิบผลงาน

โซนที่ 2 : STEM EDUCATION & 21st CENTURY LEARNING

เรื่องราวของการส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งทักษะใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุด

โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน

การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต การสร้างอาชีพและการเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้

โซนที่ 4 : Social Innovation,Social Enterprise and Entrepreneurship

แสดงถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นตัวอย่างและเข้าใจคำว่า Social Innovation รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน

โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem

เรื่องราวของความเชื่อมโยงกันในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมและบริการที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

โซนที่ 6 : SME & Start Up

ต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมชมการแข่งขัน     การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

โซนที่ 7 : Innovation Hubs

โครงการ Innovation Hubs ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทย ที่ไม่สามารถผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ ทุนพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัย และส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่

โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย

เข้าถึง และเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้ว “ปัง” ด้วย AI ผ่านทาง www.mycareer.ai และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาทั้ง 9 ภูมิภาคในประเทศไทย

โซนที่ 9 : นิทรรศการความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกโครงการเด่นๆ ที่ตอบสนอง 4.0 ได้แก่ โครงการด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีทางการแพทย์  โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลฝังตัว และโครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถ สืบค้นได้ด้วยตัวเอง

โซนที่ 10 : นิทรรศการมหาวิทยาลัยเอกชน

จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับโอกาสทางการศึกษา, ความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ บทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของปทระเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0