About

หลักการและเหตุผล

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมฯ 33 สถาบันฯ จึงร่วมมือร่วมใจแสดงพลังและศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ที่จะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตกำลังคนการสร้างงานวิจัยค้นคว้าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆการให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

เพื่อแสดงการร่วมพลังและความมุ่งมั่นของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทปอ.ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์

1. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

2. แสดงความมุ่งมั่นและรวมพลังอุดมศึกษาในการสร้างสังคม และประเทศไทย 4.0

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ ผลงานอุดมศึกษาไทยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมคุณภาพชีวิตของประชาชน

รูปแบบและกิจกรรม

1. โซนนิทรรศการ

1.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย

1.1.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1.1.2 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.1.3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

1.2 นิทรรศการ “อุดมศึกษา : พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

1.2.1 อุดมศึกษาไทย กับ STEM Education / 21stCentury Learning เพื่อคนไทย 4.0

1.2.2 อุดมศึกษาไทย กับ การพัฒนาชุมชน

1.2.3 อุดมศึกษาไทย กับ Social Innovation, Social Enterprise and Entrepreneurship

1.2.4 UNIVERSITY INNOVATION ECOSYSTEM

1.2.5 อุดมศึกษาไทย กับ SMEs, Startup and Innovation

1.2.6 INNOVATIONS HUB

1.3 นิทรรศการ ความร่วมมือ และกิจกรรมร่วมของกลุ่มมหาวิทยาลัย

1.4 นิทรรศการ ความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1.5 นิทรรศการ มหาวิทยาลัยเอกชน

2. โซนกิจกรรมประชุมวิชาการและสัมมนา “ อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ”

แลกเปลี่ยนความรู้ในมิติต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนและต่อยอดการพัฒนาประเทศไทย 4.0

รูปแบบ

2.1 การแสดงปาฐกถา

2.2 การนำเสนองานวิจัย

2.3 การสาธิต หรือ workshop

2.4 การอภิปราย หรือ การเสวนากลุ่ม