“University Expo มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งแรกของการรวมพลังมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ และมีกิจกรรมมากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของ “สถาบันอุดมศึกษา” ในเครือข่าย ทปอ. ที่จะเป็นกลไกสำคัญของสังคมต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติ เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 ผ่านกิจกรรม และนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 10 โซน